2019

UCHWAŁA NR VI/23/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.Uchwała Nr VI/23/19
Rady Gminy Turek

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy  Turek  "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz  art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

1)     Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ust.1  pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Program przyjęty przez Radę Gminy Turek w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów uchwałą nr 140 z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 opublikowanego w Monitorze Polskim z 2018r., poz. 1007.  Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Turek.

2)     Cel programu.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych.  Program jest elementem polityki społecznej Gminy Turek w zakresie:

poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,

poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

3)     Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.  

Ubóstwo osób samotnych i rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.  Wobec tego objęcie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pomocą pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

4)     Podmioty realizujące program.

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku we współpracy ze szkołami i przedszkolami. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

5)     Finansowanie programu.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6)     Monitoring  programu.

Monitoring z realizacji powyższego programu będzie elementem w sprawozdaniu składanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radzie Gminy Turek na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc uchwała Nr XLV/245/14 Rady Gminy Turek z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Turek „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 


Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żuki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km”.
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie Szadów Pański
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku”.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turek.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek 87/100 udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie Statutu Gminy Turek.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.