2019

UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.


Uchwała Nr VI/30/19
Rady Gminy Turek

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 za zm.), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2017r., poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1445 ze zm.), oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2018 r. poz. 800 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi:

1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów,

2. Przysło Jacek na terenie sołectwa Budy Słodkowskie,

3. Pakuła Robert na terenie sołectwa Cisew,

4. Skonieczna Grażyna na terenie sołectwa Chlebów,

5. Bukowski Jan na terenie sołectwa Dzierżązna,

6. Kowalczyk Wiesława na terenie sołectwa Grabieniec,

7. Majda Sławomir na terenie sołectwa Kalinowa,

8. Marczyński Jakub na terenie sołectwa Korytków,

9. Kurzawa Arkadiusz na terenie sołectwa Kaczki Średnie,

10. Linka Eugeniusz na terenie sołectwa Kowale Księże,

11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna,

12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin ,

13. Szambelańczyk Jacek na terenie sołectwa Pęcherzew,

14. Zagozda Henryk na terenie sołectwa Szadów Księży,

15. Stępniak Wiesława na terenie sołectwa Słodków,

16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia ,

17. Rybka Katarzyna na terenie sołectwa Turkowice,

18. Dudek Dominika na terenie sołectwa Wietchinin,

19. Szymańska Magdalena na terenie sołectwa Warenka,

20. Matusiak Piotr na terenie sołectwa Żuki.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLI/268/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1322

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żuki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km”.
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie Szadów Pański
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku”.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turek.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek 87/100 udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie Statutu Gminy Turek.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.