2020

Uchwała Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XIX/119/20
Rady Gminy Turek

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 ust. 1 Wydatki budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 42 877 597,48zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 932 879,04

2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się  zmian w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

- w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

720

72095

4017

1 042,12zł

720

72095

4019

175,92zł

720

72095

4117

927,61zł

720

72095

4119

103,21zł

720

72095

4127

61,49zł

720

72095

4129

10,44zł

720

72095

4177

492,36zł

720

72095

4179

137,64zł

851

85111

6220

100 000,00zł

855

85505

2830

90 000,00zł

- w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

900

90095

6050

15 000,00zł

39 000,00zł

754

75412

4210

400,00zł

52 584,41zł

801

80101

4300

1 500,00zł

108 000,00zł

921

92109

4210

2,00zł

127 237,83zł

921

92195

4210

4 999,00zł

128 892,22zł

921

92195

4300

3 100,00zł

185 314,00zł

 - w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60014

6050

8 001,00zł

0zł

750

75023

4010

2 950,79zł

1 670 816,21zł

750

75075

4210

2 000,00zł

19 000,00zł

851

85111

6230

100 000,00zł

0zł

855

85505

2540

90 000,00zł

0zł

900

90095

6060

15 000,00zł

0zł

3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Wydatki majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej "Fundusz Sołecki" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

/-/ Irenuesz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2020 roku”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie zgłoszenia sołectwa Chlebów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A