2020

Uchwała Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/147/20
Rady Gminy Turek

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca  2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, 

 

wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 Dochody budżetu zmniejsza się do kwoty 48 182 966,00zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 327 507,00zł

2) Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 855 459,00zł

2. W §2 ust.1  Wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 47 301 873,52zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 45 117 885,14zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 183 988,38zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 538 797,00zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

700

70005

0550

13 600,00zł

600

60016

0950

1 800,00zł

700

70005

0760

1 480,00zł

750

75023

0920

7 600,00zł

750

75023

0940

1 600,00zł

750

75056

2010

31 556,00zł

926

92601

6207

94 979,00zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75077

2057

75 000,00zł

134 241,00zł

758

75801

2920

75 000,00zł

9 220 664,00zł

852

85219

2010

2 400,00zł

9 600,00zł

3) W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6350

843 812,00zł

0zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 538 797,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

750

75056

4010

28 486,15zł

750

75056

4110

2 060,21zł

750

75056

4120

293,64zł

750

75056

4210

716,00zł

855

85502

4260

150,00zł

855

85503

4210

200,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

6050

15 382,63zł

45 382,63zł

750

75095

4300

5  000,00zł

31 000,00zł

750

75095

4430

2 000,00zł

49 800,00zł

801

80101

4210

3 344,00zł

271 544,00zł

801

80101

4217

75 000,00zł

134 241,00zł

801

80101

4240

75 000,00zł

129 000,00zł

801

80101

4430

155,00zł

11 795,00zł

801

80103

4300

10,00zł

3 560,00zł

801

80104

4330

64 059,00zł

1 064 059,00zł

801

80106

4300

40,00zł

3 340,00zł

852

85202

4330

50 000,00zł

207 735,00zł

852

85219

4010

2 400,00zł

282 198,00zł

921

92109

4210

3 800,00zł

145 707,83zł

921

92109

4300

4 000,00zł

52 582,63zł

921

92195

4300

6 500,00zł

193 964,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6050

859 194,63zł

662 000,00zł

801

80103

4360

10,00zł

1 490,00zł

801

80106

4360

40,00zł

710,00zł

801

80106

4430

155,00zł

1 245,00zł

855

85502

4300

150,00zł

7 250,00zł

855

85503

4300

200,00zł

11 000,00zł

921

92109

6050

10 500,00zł

24 500,00zł

921

92195

4210

1 000,00zł

125 709,51zł

921

92195

6050

6 144,00zł

187 490,41zł

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2020/2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Pański
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Słodków
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2020 roku”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie zgłoszenia sołectwa Chlebów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A