2020

Uchwała Nr XXVI/167/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/167/20
Rady Gminy Turek

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXV/152/20 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 Dochody budżetu zwiększa się do kwoty 50 792 152,48zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 49 215 377,07zł

2. W §2 ust.1 Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 49 911 060,00zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 47 181 522,35zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 729 537,65zł

3. Dokonuje się zmiany w § 12 uchwały budżetowej, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do kwoty 1 514 000,00zł,zwiększa się także do kwoty 2 551 000,00zł wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 482 081,41zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

853

85395

2057

58 176,83zł

853

85395

2059

3 422,17zł

852

85295

2030

16 255,70zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

900

90002

0490

350 000,00zł

1 514 000,00zł

855

85501

2060

1 169 988,00zł

13 315 738,00zł

855

85504

2010

6 200,00zł

486 700,00zł

3) W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85219

2010

1 961,29zł

7 638,71zł

755

75618

0460

120 000,00zł

120 000,00zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 482 081,41zł

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85295

4010

9 710,90zł

852

85295

4110

2 878,30zł

852

85295

4120

394,72zł

852

85295

4170

6 335,70zł

852

85295

4210

1 000,00zł

853

85395

4017

30 597,44zł

853

85395

4019

1 799,86zł

853

85295

4117

7 153,16zł

853

85395

4119

420,79zł

853

85395

4127

977,60zł

853

85395

4129

57,48zł

853

85395

4177

9 296,80zł

853

85395

4179

546,87zł

853

85395

4217

10 151,83zł

853

85395

4219

597,17zł

754

75412

6230

28 000,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6060

7 000,00zł

27 000,00zł

750

75023

4100

5 000,00zł

55 000,00zł

754

75412

2820

8 000,00zł

28 000,00zł

801

80101

3020

18 200,00zł

482 592,00zł

801

80101

4110

6 000,00zł

1 490 516,00zł

801

80101

4270

3 700,00zł

228 720,00zł

801

80103

3020

3 900,00zł

24 378,00zł

801

80103

4010

3 400,00zł

371 098,00zł

801

80103

4110

2 800,00zł

73 754,00zł

801

80103

4120

500,00zł

10 638,00zł

801

80104

3020

4 500,00zł

34 267,00zł

801

80104

4330

79 861,08zł

1 351 050,59zł

801

80106

3020

3 200,00zł

25 006,00zł

801

80106

4010

5 500,00zł

633 617,00zł

801

80106

4040

630,00zł

36 207,00zł

801

80106

4110

2 400,00zł

119 802,00zł

801

80106

4120

100,00zł

16 878,00zł

852

85219

4210

5 500,00zł

10 700,00zł

855

85501

3110

1 159 555,00zł

13 202 555,00zł

855

85501

4010

10 420,00zł

73 242,74zł

855

85501

4110

1 744,00zł

13 897,00zł

855

85501

4120

237,00zł

1 899,00zł

855

85501

4210

4 632,00zł

11 869,00zł

855

85504

3110

6 000,00zł

471 000,00zł

855

85504

4010

132,00zł

62 754,74zł

855

85504

4110

24,00zł

10 946,00zł

855

85504

4120

4,00zł

1 618,00zł

855

85504

4210

40,00zł

4 140,00zł

855

85506

2310

375,00zł

1 875,00zł

921

92109

4210

4 252,63zł

155 037,66zł

921

92109

4300

497,37zł

78 400,00zł

921

92195

4170

3 000,00zł

6 500,00zł

900

90002

4300

230 000,00zł

2 551 000,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

4270

7 000,00zł

23 000,00zł

010

01010

6050

121 000,00zł

519 000,00zł

750

75023

4010

5 000,00zł

1 665 816,21zł

754

75412

4210

8 000,00zł

33 884,41zł

801

80101

4010

46 000,00zł

7 727 985,00zł

801

80101

4040

630,00zł

537 554,00zł

801

80104

4010

4 500,00zł

813 358,00zł

852

85219

3110

1 961,29zł

7 638,71zł

852

85219

4110

2 500,00zł

33 235,57zł

852

85219

4120

3 000,00zł

4 300,00zł

855

85501

4170

1 000,00zł

0,00zł

855

85501

4270

1 500,00zł

0,00zł

855

85501

4300

200,00zł

5 600,00zł

855

85501

4360

1 700,00zł

300,00zł

855

85501

4410

1 000,00zł

0,00zł

855

85501

4700

1 200,00zł

0,00zł

921

92195

4210

2 750,00zł

93 637,31zł

6. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4.

10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W uchwale Nr XXV/152/20 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020 dokonuje się sprostowania błędów pisarskich, w § 1 ust.4 pkt.2 w zmianach w kwocie wydatków:

᠆ w planie wydatków zwiększa się, winno być: dz.926, rozdz.92601 §4300 kwota zwiększenia 380,00zł plan po zmianach 38 800,00zł

᠆ w planie wydatków zmniejsza się, winno być: dz.921, rozdz.92195 §4300 kwota zmniejszenia 1 800,00zł plan po zmianach 192 164,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

/Ireneusz Kolenda/

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szadów Pański
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Turek na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Turek na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Dobra zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miejskiej Turek i Gminy Turek przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Turek
w sprawie wstępnej lokalizacji miejsc nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych o numerach 4483P, 4488P, 4499P, 4522P
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Turkowice
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2021 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2020/2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Pański
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Słodków
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2020 roku”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie zgłoszenia sołectwa Chlebów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A