2020

Uchwała Nr XXVII/174/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/174/20
Rady Gminy Turek

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXV/152/20 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXVI/167/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 Dochody budżetu zwiększa się do kwoty 53 094 455,33zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 49 743 679,92zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 350 775,41zł

2. W §2 ust.1 Wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 49 893 362,85zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 47 828 825,20zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 064 537,65zł

3. Dokonuje się zmiany w § 3 uchwały budżetowej, planowaną nadwyżkę budżetu zwiększa się do kwoty 3 201 092,48zł w kwocie 881 092,48zł przeznaczona zostanie na planowane rozchody z tytułu spłaty rat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zaciągniętych na rynku krajowym oraz w kwocie 2 320 000,00zł na przelewy na rachunki lokat(otrzymane środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych do budowy dróg, których realizacja nastąpi w 2021 roku).

4. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych rozchodów zwiększa się do kwoty 3 201 092,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 958 675,85zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

758

75816

6290

2 320 000,00zł

801

80101

0960

10 680,00zł

801

80101

2700

8 000,00zł

801

80101

2710

10 050,00zł

900

90004

0950

3 590,00zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75616

0320

10 500,00zł

202 500,00zł

756

75621

0020

17 000,00zł

47 000,00zł

758

75801

2920

52 000,00zł

9 272 664,00zł

855

85501

2910

2 000,00zł

7 000,00zł

855

85501

2060

148 255,85zł

13 463 993,85zł

3) W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

0950

1 500,00zł

0zł

010

01010

0970

3 500,00zł

215,00zł

600

60017

6300

15 000,00zł

135 000,00zł

600

60017

6330

500 000,00zł

0zł

700

70005

0470

22 000,00zł

3 000,00zł

700

70005

0750

28 500,00zł

6 500,00zł

900

90005

0940

2 500,00zł

0zł

900

90005

0970

5 400,00zł

0zł

921

92109

0750

10 000,00zł

500,00zł

921

92109

6207

31 000,00zł

563 000,00zł

926

92601

0970

4 000,00zł

0zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 361 324,15zł

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01030

2850

210,00zł

4 070,00zł

750

75022

4210

5 000,00zł

16 200,00zł

750

75023

3020

210,00zł

29 410,00zł

750

75023

4100

8 000,00zł

63 000,00zł

750

75023

4210

17 613,24zł

142 613,24zł

750

75023

4300

20 000,00zł

309 000,00zł

750

75023

4440

2 041,18zł

54 233,34zł

801

80101

3020

49 069,65zł

531 661,65zł

801

80101

4010

30 000,00zł

7 757 985,00zł

801

80101

4110

14 000,00zł

1 504 516,00zł

801

80101

4120

830,00zł

212 955,83zł

801

80101

4240

2 930,35zł

139 014,35zł

801

80103

4440

1 029,59zł

18 023,72zł

801

80104

4440

1 207,80zł

35 615,00zł

801

80106

4440

31,02zł

27 111,38zł

801

80195

4440

1 728,36zł

63 284,57zł

900

90002

4210

1 426,22zł

51 426,22zł

900

90004

4210

3 590,00zł

8 590,00zł

921

92109

4210

1 788,97zł

156 826,63zł

921

92195

4210

8 211,03zł

101 848,34zł

855

85501

2920

1 000,00zł

7 000,00zł

855

85501

3110

148 255,85zł

13 350 810,85zł

851

85153

4300

2 000,00zł

3 000,00zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

135 000,00zł

384 000,00zł

600

60017

6050

500 000,00zł

812 000,00zł

750

75022

4300

5 000,00zł

17 300,00zł

750

75023

6060

20 000,00zł

0zł

801

80101

4440

4 264,59zł

356 375,91zł

801

80113

4440

775,13zł

11 110,19zł

900

90002

4440

1 426,22zł

3 100,52zł

921

92109

4440

1 550,26zł

3 100,52zł

921

92195

6050

10 000,00zł

163 490,41zł

926

92601

3020

210,00zł

590,00zł

926

92601

4440

1 271,21zł

0,00zł

851

85153

4210

2 000,00zł

2 765,00zł

7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

/Ireneusz Kolenda/

Załączniki:

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szadów Pański
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Turek na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Turek na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Dobra zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miejskiej Turek i Gminy Turek przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Turek
w sprawie wstępnej lokalizacji miejsc nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych o numerach 4483P, 4488P, 4499P, 4522P
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Turkowice
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2021 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2020/2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Turek
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Pański
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Słodków
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2020 roku”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie zgłoszenia sołectwa Chlebów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A