2021 rok

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021
WÓJTA GMINY TUREK
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 2277) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1) Marcin Rosiakowski - Przewodniczący Komisji
2) Gabriela Kolenda - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3) Justyna Przysło – Sekretarz Komisji
4) Zofia Antoniak – Członek Komisji
5) Dżesika Gawron – Członek Komisji
6) Marzena Kwaśna – Członek Komisji
7) Marcin Końciak – Członek Komisji
8) Maria Kaźmierczak – Członek Komisji
9) Paweł Zalewski – Członek Komisji

§ 2. Ustala się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Turek