Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY TUREK
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Turek

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 9 a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVII/226/17 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Turek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:

§ 1. Powołuję zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Turek , zwany dalej „Zespołem"

§ 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
a) Justyna Przysło – specjalista pracy socjalnej
b) Anna Buda - pracownik socjalny
c) Justyna Bukowiecka – specjalista pracy socjalnej
d) Violetta Wojtkowska – asystent rodziny

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Marzena Kwaśna - członek GKRPA

3. Policji:
mł. asp. Joanna Wypchło, asp. Marcin Konciak

4. Oświaty:
a) pedagog szkolny w ZSP w Słodkowie - Ewa Czerniejewska
b) nauczyciel w ZSP w Słodkowie - Agnieszka Kurzawa

5. Ochrony Zdrowia
Dorota Brzęcka – pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

6. Kurator Sądowy
Zofia Antoniak - kurator specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Turku.

§ 3. Szczegółowe warunki pracy Zespołu określa Uchwała Nr XXXVII/226/17 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Turek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk