Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 23/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 267 ust. 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Turek stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok.pdf

 

2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2021 r. - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie za 2020 rok.pdf

 

3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2021 r. - Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2020 r.pdf