Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 14 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2021

WÓJTA GMINY TUREK

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Przeprowadzić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 37/2, 38/7 położonych w miejscowości Albertów, o pow. 0,3265 ha.

§ 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa w następującym składzie :

1. Gabriela Kolenda - Przewodniczący
2. Paulina Kałużna - Członek
3. Natalia Krauze - Członek
4. Marta Adamczyk - Jałkiewicz - Członek

§ 3. Przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk