Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 36/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXI/205/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXII/211/21 Rady Gminy Turek z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 50 892 644,05zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 177 749,05zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 53 101 551,57zł

2) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 710 824,65zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 39 717,00 zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

855

85503

2010

170,00zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

854

85415

2030

39 547,00zł

84 701,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 39 717,00 zł

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

855

85503

4210

170,00zł

2) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

854

85415

3240

39 547,00zł

109 701,00zł

801

80101

4270

12 000,00zł ( w tym 5 000,00zł z rezerwy ogólnej)

135 500,00zł

3) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4240

3 500,00zł

49 000,00zł

801

80101

4280

1 500,00zł

7 100,00zł

801

80101

4360

2 000,00zł

30 500,00zł

758

75818

4810

5 000,00zł

215 000,00zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ”Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85503

2010

170,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85503

4210

170,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk