Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 2 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałą Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, oraz zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, informuję podległe jednostki budżetowe o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021,

2. Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 informuję podległe jednostki budżetowe o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021, zgodnie z następującymi załącznikami:

• Załącznik Nr 1 w zakresie planu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w Turku,
• Załącznik Nr 2 w zakresie planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Turku,
• Załącznik Nr 3 w zakresie planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach,
• Załącznik Nr 4 w zakresie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słodkowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 Załączniki: