2004

Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2004 r.

 
Zarządzenie Nr 11/04
Wójta  Gminy Turek
z dnia  31 marca 2004 r.
 
 
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
 
 
 
              Na podstawie  art. 128 ust,1  pkt. 1 i 2   ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 poz. 148 - tekst jednolity z 2003 r.  z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie § 16 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XV/77/04 z dnia 04 lutego 2004 r  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2004 r.
 
Wójt Gminy Turek  zarządza  , co następuje :
 
§  1
    
W uchwale  Nr XV/77/04  Rady Gminy Turek z dnia  04 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2004 r.   wprowadza się następujące zmiany :
 
 
1.    W § 1 dochody budżetu gminy  kwotę  9.337.735,00 zł.  zł.  zastępuje się kwotą  9.327.135,00  zł.
w tym:
-    dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  356.396,00 zł. zastępuje się kwotą  345.796,00 zł.
 
2.    W § 2 wydatki  budżetu gminy  kwotę 12.385.716,00 zł. zastępuje się kwotą 12.375.116,00   zł.
w tym:
-    dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  356.396,00 zł. zastępuje się kwotą  345.796,00 zł.
 
 
3.    W załączniku Nr 1  do uchwały budżetowej  wprowadza się następujące zmiany, zmniejszając dochody  budżetu o kwotę  10.600,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)  w zakresie zadań zleconych zwiększa się :
          dz. 852 rozdz. 85214 § 2010            24.600,00 zł.  pl. po zm. 176.100,00 zł.
       
b)    w zakresie zadań zleconych zmniejsz a się :
       dz. 852 rozdz. 85213 § 2010           35.200,00 zł.  pl. po zm.   15.000,00 zł.
 
      
4.    W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany , zmniejszając  wydatki  budżetu o kwotę  10.600,00   zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
dz. 010 rozdz. 01095 §  4100  kwotę          2.000,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 §  4110                        500,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 §  4120                        100,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 §  4110                     1.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 §  4120                        200,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się :
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210   kwotę        15.000,00 zł. pl. po zm.120.089,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                        5.000,00 zł.                 13.196,00zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4040                        2.000,00 zł.                   4.800,00zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210                      30.000,00 zł.                 35.000,00zł.     
dz. 900 rozdz. 90002 § 4300                        2.000,00 zł.                   4.000,00zł.
 
c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300  o kwotę          2.600,00 zł.      po zm.  2.400,00zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                        1.200,00 zł.               108.800,00zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                      50.000,00 zł.                 30.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                        2.000,00 zł.               109.200,00zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4430                        2.000,00 zł.                   5.400,00zł.
 
 
d)    w zakresie zadań zleconych zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110    o kwotę  24.600,00 zł.  pl. po zm. 156.100,00zł.
 
e)    w zakresie zadań zleconych zmniejsza się :
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130   o kwotę   35.200,00 zł. pl. po zm.    15.000,00zł.
 
 
 
5.    W załączniku  Nr 9 do   uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie finansowym  z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  w następujący sposób :
 
    a)   plan dotacji  zwiększa się :
          dz. 852 rozdz. 85214 § 2010                 24.600,00 zł.  pl. po zm. 176.100,00 zł.
     
    b)    plan dotacji zmniejsza się :
       dz. 852 rozdz. 85213 § 2010                35.200,00 zł.  pl. po zm.   15.000,00 zł.
 
c)    w planie wydatków  zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110    o kwotę  24.600,00 zł.  pl. po zm. 156.100,00zł.
 
d)    w  planie wydatków  zmniejsza się :
dz. 852 rozdz. 852.13 § 4130   o kwotę   35.200,00 zł. pl. po zm.   15.000,00zł.
 
 
 
                                                §  2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia .   
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Wójt Gminy Turek
 
                                                                                          /Jan Owczarek/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia  Nr 11/04
Wójta Gminy Turek
z dnia   31 marca 2004.
 
 
            W  Zarządzeniu Nr 11/04 zmniejszono  planowane dochody budżetowe o kwotę 10.600,00 zł. w wyniku czego plan dochodów budżetowych  na 2004 rok osiągnął kwotę  9.327.135,00  zł.
Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków w zakresie :
-    dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  z   zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo a przekazywanych przez  Wojewodę Wielkopolskiego  o kwotę  10.600,00  zł.
 
W zakresie wydatków zmniejszono  plan o kwotę   10.600,00 zł.   w związku z czym plan wydatków  na 2004 rok wynosi   12.375.116,00  zł.
Wprowadzono plan wydatków w zakresie zadań zleconych jak i własnych  zgodnie z zawiadomieniem dysponenta .
           Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami danego działu  w związku z przeanalizowaniem bieżących potrzeb.
Rozdysponowano  rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na :
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 w kwocie   15.000,00 zł. po 5.000,00 zł. dla Szkół Podstawowych w miejscowościach Słodków, Kaczki Średnie i Żuki,
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 w kwocie    5.000,00 zł.  Gimnazjum w miejscowości Żuki
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 w kwocie   30.000,00 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Rezerwa ogólna pozostała w kwocie    30.000,00 zł.
                                                                                                Wójt
                                                                                        / Jan Owczarek /
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .