2004

Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30.04.2004 r.

 
 
                                                  Zarządzenie  Nr 13/04
                                                  Wójta Gminy Turek
                                                  z dnia  30.04.2004 r.
 
 
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
 
 
                              Na podstawie art. 126 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.- o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 155 poz. 1014 ze zmianami )
Wójt Gminy Turek  zarządza  , co następuje  :
 
 
                                                           § 1
 
 
1.    W związku z podjętym Zarządzeniem Nr 11/04 Wójta Gminy Turek z dnia  31.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek na 2004 r. oraz  Uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r., Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2004 rok zgodnie z następującymi załącznikami :
 
-    załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
-    załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
-    załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez  Publiczne Gimnazjum w Żukach ,
-    załącznik nr 5 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie ,
-    załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich ,
-    załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .
 
 
2.    Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia .
 
3.    Wydatkowanie środków może odbywać się , tylko w ramach  posiadanych środków , zgodnie z planem w poszczególnych paragrafach  . Nie stosowanie się do powyższego spowoduje  naruszenie dyscypliny budżetowej  , zgodnie z art. 137 i 138 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z dn. 19.12.1998r. ), a co za tym idzie , wyciągnięcie sankcji karnych  zgodnie z art. 147 powyższej ustawy .
 
 
4.    W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem  do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.
 
5.    Kierownicy poszczególnych jednostek  odpowiedzialni są za realizację  wydatków w sposób zgodny  z ustawą o zamówieniach publicznych , co musi mieć  odzwierciedlenie na rachunkach  ( tryb zamówienia, nr pozycji w rejestrze )
 
6.    W terminie 14 dni od daty otrzymania , należy złożyć harmonogram  realizacji wydatków na  II, III, IV kwartał w poszczególnych paragrafach, pamiętając o tym  , że realizacja  w kwartale może być  w wysokości ¼ planowanych wydatków . W uzasadnionych przypadkach  realizacja wydatków w kwartale może być wyższa a w następnych  niższa .
 
 
 
 
                                                               §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
                                                                                     Wójt Gminy Turek
 
                                                                                         ( Jan Owczarek)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .