2004

Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lipca 2004 r.

Zarządzenie Nr 28/04
Wójta Gminy Turek
z dnia 12 lipca 2004 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
 
 
            Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zmianą w Dz.U. nr 96, poz. 959) Wójt Gminy Turek ustala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuje się komisję przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
 1. Gabriela Kolenda - Przewodniczący,
 2. Katarzyna Skotarek - Członek,
 3. Mariusz Graczyk - Członek.
 
§ 2
 
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na "Przewóz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum plus kadra pedagogiczna oraz bagaże na kolonie letnie do Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego "Róża Wiatrów" w Jarosławcu oraz powrotny przewóz z Jarosławca do Turku - łączna ilość osób przewożonych 160 (sto sześćdziesiąt), liczba autobusów - maksymalnie 4 (cztery); Należy podać cenę za jeden kilometr."
 
§ 3
 
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt
/-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/04
Wójta Gminy Turek
z dnia 12 lipca 2004 r.
 
Regulamin pracy Komisji przetargowej, powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
 
 
§ 1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "ustawie" rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177, ze zmianą w Dz.U. nr 96, poz. 959).
 
§ 2
Komisja przetargowa ma charakter doraźny i powołana jest w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne - zgodnie z § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania Komisji.
 
§ 3
W skład Komisji powołuje się osoby wymienione w § 1 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania Komisji.
 
§ 4
1.    Komisja podlega Wójtowi.
2.    Członkowie Komisji są powoływani i odwoływania przez Wójta.
3.    Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 
§ 5
1.    Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy.
2.    Członkowie Komisji podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne w przypadku zaistnienia okoliczności o jakich mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
3.    Wyłączenie następuje wskutek złożenia stosownego oświadczenia przez osobę podlegającą wyłączeniu albo wskutek decyzji Przewodniczącego Komisji.
4.    Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego podejmuje Wójt.
5.    Wójt powołuje nowego Przewodniczącego Komisji, może też powołać nowego członka Komisji na miejsce innego wyłączonego z postępowania.
6.    Decyzje, w sprawach o których mowa wyżej podejmowane są na piśmie i niezwłocznie doręczane Przewodniczącemu Komisji oraz członkom Komisji, których dotyczą bezpośrednio.
 
§ 6
Do zadań i obowiązków Komisji należy:
 1. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Publiczne otwarcie ofert.
 3. Dokonanie oceny ofert.
 4. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania.
 5. Rozpatrywanie protestów.
 6. Przedłożenie dokumentacji całościowej z przeprowadzonego postępowania wraz z umową do zatwierdzenia i podpisania.
 
§ 7
Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami Komisja dokonuje oceny ofert wypełniając zbiorcze zestawienie oceny ofert i zbiorcze uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
§ 8
Komisja dokonuje oceny ofert pod względem:
 1. Spełniania warunków i zasad określonych w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Zgodności wszystkich żądanych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.
 3.  Błędów formalnych i materiałowych.
 
§ 9
Komisja odrzuca ofertę jeżeli występuje jedna z przesłanek zawarta w art. 89 ustawy.
 
§ 10
Komisja występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu, gdy:
 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
 2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
 3. W postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
 4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 5. W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej treści;
 6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 7. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
§ 11
1.    Jeżeli wymagane będą w trakcie postępowania wiadomości specjalne, Przewodniczący Komisji zwróci się z wnioskiem do Wójta o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców).
2.    Biegły może przedstawić swoją opinię na piśmie lub brać udział w pracach Komisji z głosem doradczym.
3.    Do biegłych stosuje się przepisy art. 17 ustawy.
 
§ 12
Członkowie Komisji obowiązani są wykonywać powierzone im zadania ze szczególną starannością - mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i interesy zamawiającego.
 
 
Wójt
/-/ Jan Owczarek
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .