2004

ZARZĄDZENIE NR 39 /04 r.WÓJTA GMINY TUREK z dnia 2004.11.08

 
ZARZĄDZENIE NR 39 /04 r.
 
WÓJTA GMINY TUREK
 
z dnia 2004.11.08
 
 
 
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
 
 
 
  Działając na podstawie art. 67 ust.  2 pkt.2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 4, poz. 543 z póżn,. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
 
    Obniżyć cenę nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 11 o pow. 1500 m2 położoną w Słodkowie o 16,11 % , ponieważ pierwszy przetarg zakończył się  wynikiem negatywnym
 
 
§ 2
 
 
    Ustalam wartość nieruchomości do drugiego przetargu na sumę 10 000,00 zł. plus           22 % WAT.
 
 
§ 3
 
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                                    Wójt
 
                                                                                            Jan Owczarek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  4 /05 r.
 
WÓJTA  GMINY  TUREK
 
z dnia 2005.01.24
 
w sprawie: ogłoszenia i organizacji  przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 4 poz. 543 z późniejszymi zmianami ), zarządzam co następuje:
 
                                                                    § 1
 
 
Przeprowadzić w dniu 2005.01.27 dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych :
1/ działka oznaczona numerem geodezyjnym 70/2 położona w m. Grabieniec,
2/ działka oznaczona numerem geodezyjnym 122/2 położona w m. Chlebów.
 
§ 2
 
 
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa w następującym składzie :
 
1/ Marianna Pawlak         -    Przewodniczący
 
2/ Henryka Bąkowska      -     członek
  
3/ Mariusz Graczyk          -         ''
 
4/ Jadwiga Purcel             -         ''
 
§ 3
 
 
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w sposób określony w ogłoszeniu Wójta Gminy Turek, stanowiącym załączniki Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                      Wójt
 
                                                                                             Jan Owczarek
MOKŚ 72241/5/05 r.                                            Turek, 2005.02.01
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Pan/ Pani/
                                                                        Sławomir i Anastazja
 
                                                                        małż. Toda
                                      
                                                                        zam. Słodków 10 a
 
                                                                        62-700  T u r e k
 
 
 
 
 
 
        Urząd Gminy w Turku informuje że została dokonana wycena przez rzeczoznawcę majątkowego  Panią Grażynę Lichnerowicz, na nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 20/29, 20/31, 20/33, 335/2 i 20/36 położone w miejscowości Słodków, których jest Pan /Pani/ w części właścicielem.
        W związku z powyższym prosi się o zgłoszenie w dniu 04.02.2005 r.  w godz. 700 - 1500  do Urzędu Gminy pokój numer 4  celem zapoznania się.
 
 
 
a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  40 /04 r.
 
WÓJTA  GMINY  TUREK
 
z dnia 2004.11.08
 
w sprawie: ogłoszenia i organizacji  przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 4 poz. 543 z późniejszymi zmianami ), zarządzam co następuje:
 
                                                                    § 1
 
 
Przeprowadzić w dniu 2004.12.09 drugi przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 11 o pow. 1 300 m2, położonej w Słodkowie, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą.
§ 2
 
 
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa w następującym składzie :
 
1/ Marianna Pawlak         -    Przewodniczący
 
2/ Wiesława Kolenda       -     członek
  
3/ Mariusz Graczyk          -         ''
 
§ 3
 
 
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w sposób określony w ogłoszeniu Wójta Gminy Turek.
 
§ 4
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                      Wójt
 
                                                                                             Jan Owczarek
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .