2004

ZARZĄDZENIE NR 43/04 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 18 listopada 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/04
WÓJTA GMINY TUREK
z dnia 18 listopada 2004 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
 
 
 
            Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
 
 
§ 1.             Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Cisewie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.              Określa się Regulamin Pracy Komisji Egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.            Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 16 grudnia 2004 r.
 
§ 4.            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Wójt
 
/Jan Owczarek/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia  Nr 43/04
Wójta Gminy Turek
z dnia 18 listopada 2004 r.
 
 
Skład Komisji Egzaminacyjnej
 
 
I.  W skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Beaty Ignaszak - nauczycielki religii w Szkole Podstawowej w Cisewie, wchodzą niżej wymienione osoby:
1.    Jan Owczarek - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący Komisji,
2.    Bożena Kubicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji,
3.    Izabella Nowakowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cisewie - członek Komisji,
4.    Tomasz Poniecki - ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, kwalifikacje - historia, geografia, zarządzanie oświatą - członek Komisji,
5.    Paweł Żebrowski - ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, kwalifikacje - edukacja w zakresie historii - członek Komisji.
 
 
 
 
Wójt
 
/Jan Owczarek/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia  Nr 43/04
Wójta Gminy Turek
z dnia 18 listopada 2004 r.
 
 
Regulamin Pracy Komisji Egzaminacyjnej
 
§ 1
1.    Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593).
2.    Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.
3.    Z przebiegu pracy Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Przewodniczący, w porozumieniu z Komisją wyznacza spośród członków Komisji protokolanta.
4.    Przewodniczący Komisji stwierdza prawomocność składu Komisji. W przypadku, gdy skład Komisji nie jest prawomocny (mnie niż 2/3 wymaganego składu) Przewodniczący wyznacza ponowny termin posiedzenia.
5.    W sprawach proceduralnych dotyczących pracy Komisji, nie uwzględnionych w regulaminie, decyduje Komisja w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 
§ 2
1.    Komisja przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
1)    dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego,
2)    odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.    Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według punktowej skali od 0 do 10.
3.    Nauczyciel zdaje egzamin w przypadku uzyskania co najmniej 7 możliwych do uzyskania punktów. Stosowne zaświadczenie podpisuje Przewodniczący Komisji.
 
§ 3
1.    Przewodniczący Komisji odpowiada za sprawne, obiektywne i skrupulatne przeprowadzenie postępowania.
2.    Przewodniczący Komisji dokonuje analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku w celu sprawdzenia czy spełnione są wymogi formalne. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Przewodniczący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
3.    Przewodniczący Komisji powiadamia nauczyciela kontraktowego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia Komisji.
4.    Przewodniczący powiadamia na piśmie członków Komisji o miejscu i terminie posiedzenia.
 
§ 4
Protokoły i dokumentacja Komisji przechowywane są w Urzędzie Gminy w Turku.
 
 
 
 
Wójt
 
/Jan Owczarek/
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .