2004

Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Turek z dnia 22 grudnia 2004 r.

 
Zarządzenie Nr 47/04
Wójta  Gminy Turek
z dnia 22 grudnia 2004 r.
 
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
 
 
              Na podstawie  art. 128 ust,1  pkt. 1 i 2   ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 poz. 148 - tekst jednolity z 2003 r.  z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie § 16 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XV/77/04 z dnia 04 lutego 2004 r  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2004 r.
 
Wójt Gminy Turek  zarządza  , co następuje :
 
§  1
    
W uchwale  Nr XV/77/04  Rady Gminy Turek z dnia  04 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2004 r.  zmienionej:
-    Zarządzeniem Nr 11/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.,
-    Uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Zarządzeniem Nr 20/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XIX/96/04 Rady Gminy Turek z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Zarządzeniem Nr26/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-    Uchwałą NrXXII/103/04 Rady Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-    Uchwałą Nr XXII/105/04 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-    Zarządzeniem Nr 34/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
 
1.    W § 1 dochody budżetu gminy kwotę 10.438.274,35 zł. zastępuje się kwotą  10.419.751,35 zł.
w tym:
-    dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  z zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  939.308,00 zł. zastępuje się kwotą  912.686,00 zł.
w tym: refundacja na kwotę 31.655 zł. za oświetlenie ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą.
-     dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo a przekazywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegatura w Koninie  kwotę  12.790,00 zł. zastępuje się kwotą  12.510,00 zł.
 
-    dotacje celowe przekazywane  z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin a przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego   kwotę 46.920,00 zł. zastępuje się kwotą  89.906,00 zł.
 
2.    W § 2 wydatki  budżetu gminy  kwotę 10.811.382,39 zł. zastępuje się kwotą 10.786.746,39  zł.
w tym:
-    wydatki na realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  913.766,00 zł. zastępuje się kwotą  881.031,00 zł.
-    wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji przekazywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Koninie  kwotę  12.790,00 zł. zastępuje się kwotą  12.510,00 zł.
 
3.    W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając dochody budżetu o kwotę 18.523,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
    a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
            dz. 801 rozdz. 80113 § 2030  kwotę     5.899,00 zł.
            dz. 801 rozdz. 80195 §  2030  kwotę  12.480,00 zł.
            
    b)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
           dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę   10.000,00 zł. pl. po zm.    18.381,00zł.
     
       c)   w zakresie zadań zleconych zwiększa się:
       dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę  7.787,00 zł. pl. po zm.     607.503,00zł.
       dz. 900 rozdz. 90015 § 2010               6.113,00 zł.                        31.655,00zł.
 
d)    w zakresie zadań zleconych zmniejsza się :
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę     280,00 zł. pl. po zm.       11.430,00zł.
             dz. 852 rozdz. 85213 § 2010             11.000,00 zł.                          4.000,00zł.
             dz. 852 rozdz. 85214 § 2010             27.300,00 zł.                        90.000,00zł.
             dz. 852 rozdz. 85216 § 2010               2.222,00 zł.                          1.978,00zł.
 
 
4.    W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące   
     zmiany , zmniejszając  wydatki  budżetu o kwotę  24.636,00   zł. w 
     następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych zwiększa  się :
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę   5.899,00 zł. pl.po zm. 114.630,01zł.
           dz. 801 rozdz. 80195 § 4300              12.480,00 zł.                   12.980,00zł.
 
      
b)    w zakresie zadań własnych zmniejsza  się:
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 10.000,00 zł.  pl.po zm. 108.381,00zł.
 
c)    w zakresie zadań zleconych zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę   7.787,00 zł. pl. po zm. 586.908,68zł.
 
d)    w zakresie zadań zleconych zmniejsza się :
dz. 751  rozdz. 75113 § 3030 o kwotę    280,00 zł. pl. po zm.       7.420,00zł.
dz. 852  rozdz. 85213 § 4130             11.000,00 zł.                       4.000,00zł.
dz. 852 rozdz.  85214 § 3110             12.028,07 zł.                     85.271,93zł.
dz. 852 rozdz.  85214 § 4110              15.271,93 zł.                      4.728,07zł.                    
dz. 852 rozdz.  85216 § 3110                2.222,00 zł.                      1.978,00zł.
 
5.    W załączniku  Nr 9 do   uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie finansowym  z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  w następujący sposób ;
 
a) plan dochodów  zwiększa się:
       dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę  7.787,00 zł. pl. po zm.     607.503,00zł.
       dz. 900 rozdz. 90015 § 2010               6.113,00 zł.                        31.655,00zł.
 
b)    plan dochodów  zmniejsza się :
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę     280,00 zł. pl. po zm.       11.430,00zł.
             dz. 852 rozdz. 85213 § 2010             11.000,00 zł.                          4.000,00zł.
             dz. 852 rozdz. 85214 § 2010             27.300,00 zł.                        90.000,00zł.
             dz. 852 rozdz. 85216 § 2010               2.222,00 zł.                          1.978,00zł.
c)    plan wydatków  zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę   7.787,00 zł. pl. po zm. 586.908,68zł.
 
d)    plan wydatków zmniejsza się :
dz. 751  rozdz. 75113 § 3030 o kwotę    280,00 zł. pl. po zm.       7.420,00zł.
dz. 852  rozdz. 85213 § 4130             11.000,00 zł.                       4.000,00zł.
dz. 852 rozdz.  85214 § 3110             12.028,07 zł.                     85.271,93zł.
dz. 852 rozdz.  85214 § 4110              15.271,93 zł.                      4.728,07zł.                    
dz. 852 rozdz.  85216 § 3110                2.222,00 zł.                      1.978,00zł.
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                §  2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia .   
 
 
 
                                                                                       Wójt Gminy Turek
 
                                                                                          /Jan Owczarek/
                                                                                    
 
                                                                                                     Załącznik Nr  1
                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 47/04
                                                                                                                        Wójta Gminy Turek
                                                                                                                        z dnia 22.12.2004r.
 
Plan finansowy z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom
samorządu gminnego  ustawami .
 
dz.
rozdz.
§
Wyszczególnienie
plan dotacji
plan wydatków
750
 
 
Administracja publiczna
44.496
44.496
 
75011
 
Urzędy wojewódzki
44.496
44.496
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
44.496
 
 
 
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
 
32.804,64
 
 
4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
2.800
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
6.600
 
 
4120
składki na fundusz pracy
 
900
 
 
4440
odpisy na z.f.ś.s.
 
1.391,36
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
12.510,00
12.510,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  i ochrony prawa
1.080
1.080
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
1.080
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
575
 
 
4300
zakup usług pozostałych
 
423
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
72
 
 
4120
składki na Fundusz Pracy
 
10
 
75113
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
11.430
11.430,00
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
11.430
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
7.420,00
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
179,20
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2005-04-20 11:12:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2005-04-20 11:12:38)
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .