2004

Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2004 r.

 
Zarządzenie Nr 34/04
Wójta  Gminy Turek
z dnia 30 września 2004 r.
 
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
 
 
 
              Na podstawie  art. 128 ust,1  pkt. 1 i 2   ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 poz. 148 - tekst jednolity z 2003 r.  z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie § 16 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XV/77/04 z dnia 04 lutego 2004 r  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2004 r.
 
Wójt Gminy Turek  zarządza  , co następuje :
 
§  1
    
W uchwale  Nr XV/77/04  Rady Gminy Turek z dnia  04 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2004 r.  zmienionej:
-    Zarządzeniem Nr 11/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.,
-    Uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Zarządzeniem Nr 20/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XIX/96/04 Rady Gminy Turek z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Zarządzeniem Nr26/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-    Uchwałą NrXXII/103/04 Rady Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-    Uchwałą Nr XXII/105/04 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
 
1.    W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
    a)    w zakresie zadań własnych zwiększa się :
            dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę   1.000,00 zł. pl. po zm.         3.000,00zł.
            dz. 600 rozdz. 60016 § 4210               10.000,00 zł.                       40.000,00zł.
            dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                 2.000,00 zł.                     187.850,00zł.
            dz. 801 rozdz. 80101 § 4274                 5.000,00 zł.                       50.393,00zł.
            dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                 3.000,00 zł.                       71.854,00zł.
            dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                 3.500,00 zł.                       11.410,00zł.
            dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                    200,00 zł.                         7.350,00zł.
            dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                 1.969,41 zł.                       61.049,41zł.
            dz. 900 rozdz. 90095 § 4300                 1.500,00 zł.                         8.000,00zł.
                  
    b)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
           dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę     1.000,00 zł. pl. po zm.      1.400,00zł.
           dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                 10.000,00 zł.                    83.800,00zł.
           dz. 801 rozdz. 80101 § 4040                   2.000,00 zł.                  171.050,00zł.
           dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                   6.000,00 zł.                  124.089,00zł.                   
           dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                   1.800,00 zł.                    12.450,00zł.
           dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                      400,00 zł.                      9.000,00zł.
           dz. 801 rozdz. 80104 § 4240                   1.100,00 zł.                      3.400,00zł.
           dz. 801 rozdz. 80104 § 4270                   2.400,00 zł.                         200,00zł.
           dz. 854 rozdz. 85412 § 4110                      190,00 zł.                             
           dz. 854 rozdz. 85412 § 4120                        30,00 zł.                             
           dz. 854 rozdz. 85412 § 4210                   1.468,16 zł.                      3.531,84zł.
           dz. 854 rozdz. 85412 § 4410                      246,25 zł.                           53,75zł.
           dz. 854 rozdz. 85412 § 4430                        35,00 zł.                         165,00zł.
           dz. 900 rozdz. 90002 § 4430                   1.500,00 zł.                      3.900,00zł.
      
     
       c)  w zakresie zadań zleconych zwiększa się:
       dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę  8.600,00 zł. pl. po zm.         9.930,00zł.
 
d)    w zakresie zadań zleconych zmniejsza się :
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę  8.600,00 zł. pl. po zm.     579.121,68zł.
 
2.    W załączniku  Nr 9 do   uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie finansowym  z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  w następujący sposób :
 
a)   plan wydatków  zwiększa się:
       dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę  8.600,00 zł. pl. po zm.         9.930,00zł.
 
b)    plan wydatków  zmniejsza się :
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę  8.600,00 zł. pl. po zm.     579.121,68zł.
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                §  2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia .   
 
 
 
 
 
                                                                                       Wójt Gminy Turek
 
                                                                                          /Jan Owczarek/
                                                                                                     Załącznik Nr  1
                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 34/04
                                                                                                                        Wójta Gminy Turek
                                                                                                                        z dnia 30.09.2004r.
 
Plan finansowy z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom
samorządu gminnego  ustawami .
 
dz.
rozdz.
§
Wyszczególnienie
plan dotacji
plan wydatków
750
 
 
Administracja publiczna
44.496
44.496
 
75011
 
Urzędy wojewódzki
44.496
44.496
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
44.496
 
 
 
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
 
32.804,64
 
 
4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
2.800
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
6.600
 
 
4120
składki na fundusz pracy
 
900
 
 
4440
odpisy na z.f.ś.s.
 
1.391,36
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
12.790,00
12.790,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  i ochrony prawa
1.080
1.080
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
1.080
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
575
 
 
4300
zakup usług pozostałych
 
423
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
72
 
 
4120
składki na Fundusz Pracy
 
10
 
75113
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
11.710,00
11.710,00
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
11.710,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
7.700,00
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
179,20
 
 
4120
składki na Fundusz Pracy
 
25,48
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
1.297,91
 
 
4300
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .