2006

Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Turek

Zarządzenie Nr 2/06
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 grudnia  2006 r.
 
Na podstawie  art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ zarządzam co następuje :

                                                                     § 1
Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Turek w terminie 8-19 stycznia 2007r 
 
                                                                     § 2
Harmonogram zebrań wyborczych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia .

                                                                      § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
          

                                                                              Wójt Gminy Turek
                                                                
                                                                                 /Jan Owczarek/
Lista wiadomości