2006

ZARZĄDZENIE NR 1/06 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz ok

ZARZĄDZENIE NR 1/06
WÓJTA GMINY TUREK
z dnia 11 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
na nauczyciela mianowanego oraz określenia
Regulaminu Pracy Komisji Egzaminacyjnej.
 
Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
                                                                          § 1.  
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Myśler – Młynarczyk nauczyciela Gimnazjum w Żukach ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                          § 2.   
Określa się Regulamin Pracy Komisji Egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                           § 3. 
Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 18 grudnia 2006 r.
 
                                                                           § 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                      Wójt Gminy Turek
 
                                                                                         /Jan Owczarek/
 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia  Nr 1/06
Wójta Gminy Turek
z dnia 11 grudnia 2006 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej

W skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Małgorzaty Myśler – Młynarczyk nauczyciela Gimnazjum w Żukach, wchodzą niżej wymienione osoby:
1.Jan Owczarek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodniczący Komisji,
2.Bożena Kubicka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Członek Komisji,
3.Jerzy Zygmunt – Dyrektor Gimnazjum w Żukach – Członek Komisji,
4.Tomasz Poniecki – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, kwalifikacje – historia, geografia, zarządzanie oświatą – Członek Komisji,
5.Sławomir Prentczyński – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, kwalifikacje – matematyka, informatyka, zarządzanie oświatą – Członek Komisji,
6.Barbara Kożuch – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Członek Komisji.
 

                                                                                       Wójt Gminy Turek
 
                                                                                          /Jan Owczarek/
 
 
Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia  Nr 1/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 11 grudnia 2006 r.

Regulamin Pracy Komisji Egzaminacyjnej
 
                                                                               § 1
1.Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593).
2.Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.
3.Z przbiegu pracy Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Przewodniczący, w porozumieniu z Komisją wyznacza spośród członków Komisji protokolanta.
4.Przewodniczący Komisji stwierdza prawomocność składu Komisji. W przypadku, gdy skład Komisji nie jest prawomocny (mniej niż 2/3 wymaganego składu) Przewodniczący wyznacza ponowny termin posiedzenia.
5.W sprawach proceduralnych dotyczących pracy Komisji, nie uwzględnionych w regulaminie, decyduje Komisja w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 
                                                                                § 2
1.Komisja przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
1)dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego,
2)odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według punktowej skali od 0 do 10.
3.Nauczyciel zdaje egzamin w przypadku uzyskania co najmniej 7 możliwych do uzyskania punktów. Stosowne zaświadczenie podpisuje Przewodniczący Komisji.
 
                                                                                § 3
1.Przewodniczący Komisji odpowiada za sprawne, obiektywne i skrupulatne przeprowadzenie postępowania.
2.Przewodniczący Komisji dokonuje analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku w celu sprawdzenia czy spełnione są wymogi formalne. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Przewodniczący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
3.Przewodniczący Komisji powiadamia nauczyciela kontraktowego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia Komisji.
4.Przewodniczący powiadamia na piśmie członków Komisji o miejscu i terminie posiedzenia.
 
                                                                             § 4
Protokoły i dokumentacja Komisji przechowywane są w Urzędzie Gminy w Turku.
 

                                                                             Wójt Gminy Turek
 
                                                                               /Jan Owczarek/
Lista wiadomości