2006

ZARZĄDZENIE Nr 4/06 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok

Zarządzenie  Nr 4/06
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2006
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok
 
Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.- o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1
1. W związku z podjętą Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2006 r, Uchwałą Nr  IV/21/06 Rady  Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie  zmian w  budżecie  Gminy Turek na 2006 rok oraz Zarządzeniem Nr 03/06 Wójta Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2006 r., Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2006 rok zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
- załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez  Publiczne Gimnazjum w Żukach ,
- załącznik nr 4  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie ,
- załącznik nr 5 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie ,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Kaczkach Średnich ,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie ,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach ,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .
2. Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia.
 
§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                  Wójt Gminy Turek
 
                                                                                    /Jan Owczarek/
 
Lista wiadomości