2006

ZARZĄDZENIE Nr 3/06 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2006 rok

Zarządzenie Nr 3/06
Wójta  Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2006 r.
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2006 rok

Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (  Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 16 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXIV/182/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2006 r.
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
§  1                   

W uchwale  Nr XXXIV/182/05  Rady Gminy Turek z dnia  29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2006 r. , zmienionej :
- Uchwałą Nr XXXVI/196/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006 r.,
- Zrządzeniem Nr 57/06 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie  
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/198/06 Rady Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/06 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/205/06 Rady Gminy Turek  z dnia 29 czerwca 2006r. w   
   sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006r.
- Zarządzeniem Nr 74/06 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie  
  zmian w  budżecie gminy Turek na 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/209/06 Rady Gminy Turek z dnia 26 września 2006r. w sprawie    
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 83/06 Wójta Gminy Turek  z dnia 29 września 2006 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok,
- Uchwałą Nr XL/211/06 Rady Gminy Turek z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 
  zmian w budżecie  gminy Turek na 2006 rok
- Zarządzeniem Nr 89/06 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie   
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok,
- Uchwałą Nr III/18/06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
  zmian w budżecie  gminy Turek na 2006 rok
- Uchwałą Nr IV/21/06  Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia  2006 r. w sprawie 
  zmian w budżecie  gminy Turek na 2006 rok
wprowadza się następujące zmiany :

1 .W załączniku Nr 2 „ wydatki budżetu” do uchwały budżetowej wprowadza 
   się zmiany w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

a) w zakresie zadań własnych zwiększa się : 
dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę     200,00 zł.  pl. po zm.          2.602,00zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300               7.500,00 zł.                       116.500,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 3020               2.000,00 zł.                           7.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4140               8.000,00 zł.                        28.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4260                 600,00 zł.                         12.500,00zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 3030               2.500,00 zł.                        17.500,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4110                  80,00 zł.                              780,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4120                  20,00 zł.                              130,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210                 300,00 zł.                        55.800,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4260               1.900,00 zł.                       20.800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210              20.400,00 zł.                    142.391,79zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                 500,00 zł.                         6.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                 850,00 zł.                         4.580,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                 200,00 zł.                         6.900,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                 200,00 zł.                     152.181,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4210                 400,00 zł.                           697,08zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010                 200,00 zł.                    129.382,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210               1.300,00 zł.                      7.257,59zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4240                 400,00 zł.                       2.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                 100,00 zł.                      3.100,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270                 200,00 zł.                      1.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4430                 400,00 zł.                      1.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4170                 300,00 zł.                         925,50zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4170               2.000,00 zł.                   14.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                 200,00 zł.                   16.307,25zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4430               1.000,00 zł.                   16.000,00zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260               3.500,00 zł.                 173.500,00zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                 300,00 zł.                      2.400,00zł.
          
b) w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300  o kwotę    200,00 zł.   pl. po zm.         7.570,00zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210                4.800,00 zł.                         45.200,00zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 4210                2.500,00 zł.                           3.500,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300                8.600,00 zł.                        130.642,25zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4430                2.000,00 zł.                          11.300,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4270                2.300,00 zł.                            3.000,00zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                2.700,00 zł.                            4.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                5.900,00 zł.                      2.492.832,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                5.200,00 zł.                         523.948,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                1.750,00 zł.                           34.150,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                6.600,00 zł.                           33.516,18zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                2.500,00 zł.                           62.590,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4040                   200,00 zł.                           13.719,80zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                   400,00 zł.                             5.700,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110                2.000,00 zł.                           25.042,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260                   600,00 zł.                             6.700,00zł.   
dz. 801 rozdz. 80195 § 4430                   300,00 zł.                                200,00zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                2.000,00 zł.                         119.688,13zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4210                   200,00 zł.                            6.300,00zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4210                1.000,00 zł.                            2.000,00zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4270                3.000,00 zł.                           2.000,00zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300                   500,00 zł.                         79.500,00zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300                   300,00 zł.                           7.120,00zł.  
c) w zakresie zadań zleconych wprowadza się :
dz. 754 rozdz. 75414 § 4300 kwota        400,00 zł.
d) w zakresie zadań zleconych zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę  5.400,00 zł. pl. po zm.           5.740,76zł.     

f)   w zakresie zadań zleconych zmniejsza się :
dz. 754 rozdz. 75414 § 4210  o kwotę     400,00 zł. pl. po zm.          2.500,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210                 5.400,00 zł.                        13.200,00zł.     

2. W załączniku  Nr 7 do   uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie finansowym  z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  w następujący sposób;
a) w planie wydatków   wprowadza się :
dz. 754 rozdz. 75414 § 4300 kwota        400,00 zł.
b) w planie wydatków  zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę  5.400,00 zł. pl. po zm.           5.740,76zł.     
c) w planie wydatków  zmniejsza się:
dz. 754 rozdz. 75414 § 4210  o kwotę     400,00 zł. pl. po zm.          2.500,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210                 5.400,00 zł.                        13.200,00zł.     
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§  2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
                                                                               Wójt Gminy Turek
    
                                                                                  /Jan Owczarek/
 
Lista wiadomości