2009

Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Turek z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowane

 
Zarządzenie Nr 34/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

       Na podstawie: art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie:
  1. Lucyna Porada – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodniczący Komisji,
  2. Bożena Kubicka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Członek Komisji,
  3. Izabela Nowakowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cisewie – Członek Komisji,
  4. Tomasz Poniecki – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje – historia, geografia, zarządzanie oświatą – Członek Komisji,
  5. Sławomir Prentczyński – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, kwalifikacje – matematyka, informatyka, zarządzanie oświatą – Członek Komisji,
  6. Barbara Kożuch – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Członek Komisji.
§ 2. Celem prac Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Arlety Walczyńskiej.
 
§ 3. Komisja przeprowadzi egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 27 sierpnia 2009 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Turek
                                                                                                  /-/ Jan Owczarek
Lista wiadomości
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego