2009

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Zarządzenie Nr 7/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 marca 2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 188 ust. 1  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie  budżetu  na 2009 r. Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia  23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 16.657.608,00 zł. zastępuje się kwotą 16.841.746,00  zł. z tego:

- dochody bieżące kwotę 16.475.608,00 zł. zastępuje się kwotą 16.659.746,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.322.540,00 zł. zastępuje się kwotą  2.450.840,00. zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.” do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany, zwiększającplanowane dochody i wydatki o kwotę 128.300,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) dochody:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę      113.200,00 zł. pl. po zm.     2.308.900,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 zwiększa  się  o kwotę        4.500,00 zł. pl. po zm.          11.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010  zwiększa się  o kwotę      10.600,00 zł. pl. po zm.          69.100,00 zł.

b) wydatki:  
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę      113.200,00 zł.  pl. po zm.  2.229.940,00 zł.                  
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę         4.500,00 zł.  pl. po zm.        11.600,00 zł.   
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę       10.600,00 zł.  pl. po zm.        69.100,00 zł.
 
4. W § 1 ust. 3 pkt 2  dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 126.455,00  zł. zastępuje się kwotą 182.293,00 zł.
 
5. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 16.213.172,00  zł. zastępuje się kwotą 16.397.310,00 zł. 
 
6. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 14.129.452,00 zł.  zastępuje się  kwotą 14.313.590,00 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 8.209.979,57 zł. zastępuje się kwotą  8.214.479,57 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.322.540,00 zł. zastępuje się kwotą 2.450.840,00 zł.
 
9 . W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 184.138,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 
       
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 kwotę  27.238,00 zł.

b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 113.200,00 zł.  pl. po zm.       2.308.900,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010                  4.500,00 zł.                             11.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010                10.600,00 zł.                             69.100,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030                28.600,00 zł.                             48.600,00 zł.
 
10. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 184.138,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 4280   kwotę       70,00 zł.                           
dz. 852 rozdz. 85295 § 4210               3.000,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                       2.300,00 zł.  pl. po zm.                    98.383,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                            50,00 zł.                                       3.050,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240                       1.500,00 zł.                                       2.500,00 zł.
dz. 851 rozdz. 80195 § 4210                          200,00 zł.                                       4.900,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                   113.200,00 zł.                                2.229.940,00 zł.                  
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                        4.500,00 zł.                                     11.600,00 zł.   
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                      39.200,00 zł.                                     67.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4700                        1.500,00 zł.                                       2.500,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                      27.238,00 zł.                                     27.738,00 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300  o kwotę              50,00 zł. pl. po zm.                      50.320,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                       1.000,00 zł.                                        3.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                          800,00 zł.                                        9.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                          500,00 zł.                                        6.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4350                       1.500,00 zł.                                       3.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                          200,00 zł.                                      45.127,00 zł. 
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                       3.000,00 zł.                                      47.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                       1.570,00 zł.                                      18.430,00 zł.
 
§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Turek
                                                                                               /-/ Jan Owczarek
                                                                                    
   
Lista wiadomości
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego