2009

Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu w celu zaopiniowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009-2010, opracowanych przez dyrekto

 
Zarządzenie Nr 18/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie powołania Zespołu w celu zaopiniowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009-2010, opracowanych przez dyrektorów szkól oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z terenu Gminy Turek.
 
Uwzględniając przepisy par. 8 ust. l Załącznika Nr l, par. 10 ust. l , Załącznika Nr 2 oraz par. 12 ust. l Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (DZ. U. Nr 61, poz.624 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W celu zaopiniowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009-2010 opracowanych przez dyrektorów szkół oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z terenu Gminy Turek powołuję Zespól w składzie:
1. Lucyna Porada - Sekretarz Gminy
2. Inspektor w Urzędzie Gminy - Gabriela Kolenda
 
§ 2
 
Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy arkuszy organizacyjnych pod względem merytorycznym oraz formalnym z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania oraz ich zaopiniowanie dla potrzeb Organu Prowadzącego dla tych jednostek organizacyjnych, które podlegają Jego zatwierdzeniu.
 
§ 3
 
Powyższe zadanie należy zrealizować do dnia 20 maja 2009 r.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Turek.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                         Wójt
                                                                                 /-/ Jan Owczarek
 

 
Lista wiadomości
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego