2009

Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Zarządzenie Nr 46/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 14 października 2009 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu  na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.287.929,45  zł. zastępuje się kwotą 17.305.869,45  zł.  z tego:

- dochody bieżące kwotę  16.985.929,45 zł. zastępuje się kwotą  17.003.869,45 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe  na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę 236.186,00 zł. zastępuje się kwotą 254.126,00 zł.
  
3.  W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 18.816.827,04  zł. zastępuje się  kwotą 18.834.767,04 zł. 
 
4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.728.808,04 zł.  zastępuje się  kwotą 14.746.748,04 zł.

5. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając dochody budżetu o kwotę 17.940,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
      
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę  17.940,00 zł.
         
6 . W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę 17.940,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz.854 rozdz. 85412 § 4120  kwotę 20,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 o kwotę          7.500,00 zł.  pl. po zm.                 97.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4350                       1.000,00 zł.                                     3.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                          350,00 zł.                                 139.331,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                     17.940,00 zł.                                   24.440,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                       1.650,00 zł.                                   34.080,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                       2.000,00 zł.                                   53.498,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                       1.000,00 zł.                                     6.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300                       3.200,00 zł.                                   18.200,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4170                       3.000,00 zł.                                     7.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                     10.000,00 zł.                                 176.862,90 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300                       2.000,00 zł.                                     7.500,00 zł.
         
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370  o kwotę         1.000,00 zł. pl. po zm.                   19.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                      12.700,00 zł.                                   55.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4430                        1.000,00 zł.                                     1.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                        2.000,00 zł.                                    40.000,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                        3.000,00 zł.                                  130.869,59 zł.
dz. 852 rozdz. 85202 § 4330                      10.000,00 zł.                                    30.000,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4110                             20,00 zł.                                         530,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                        2.000,00 zł.                                      4.000,00 zł.
 

 
§ 2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
                                                                                     Wójt Gminy Turek
                                                                                      /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 46/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 14 października 2009 r
.

       Zarządzeniem Nr 46/09  Wójta Gminy Turek  z dnia 14 października 2009 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok , zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 17.940,00zł..
Plan dochodów po zmianach wynosi 17.305.869,45 zł., natomiast plan wydatków  wynosi 18.834.767,04zł.

W zakresie dochodów wprowadzono dotację za zadania własne w kwocie 17.940,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła” w tym dla SP Chlebów kwota 6.000,00 zł. i ZSP w Słodkowie kwota 11.940,00 zł.
Po przeanalizowaniu bieżących potrzeb w Urzędzie Gminy i  jednostkach budżetowych, przeniesiono planowane wydatki  pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 12.700,00 zł. i przeznaczono na:
-  wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na mocy decyzji pod drogi w kwocie 7.500,00 zł.
- bieżące utrzymanie w SP w Turkowicach kwota 4.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie w Gimnazjum w Słodkowie w kwocie 1.200,00 zł.

 
Lista wiadomości
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego