2009

Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok

 
Zarządzenie Nr 57/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 21 grudnia 2009 r.
                                                                      
                 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
 
       Na podstawie  art. 188 ust. 1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie  budżetu  na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia  23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia  28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 49/09 Wójta Gminy Turek z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 52/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.691.981,84  zł. zastępuje się kwotą  17.959.100,84 zł.  z tego:

- dochody bieżące kwotę 17.213.981,84 zł. zastępuje się kwotą  17.481.100,84zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.358.433,00 zł. zastępuje się kwotą 2.625.552,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.” do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany, zwiększając planowane dochody i wydatki o kwotę 267.119,00 zł. w następujących  podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się o  kwotę    43.194,00 zł.   pl. po zm.        200.691,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 wprowadza się kwotę  223.925,00 zł.                        2.308.900,00 zł.
    
b) wydatki:   
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 zwiększa się o kwotę               1.661,29 zł.   pl. po zm.    3.934,85 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430  zwiększa się o kwotę            41.532,71 zł.                   196.756,15 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 zmniejsza się o kwotę                    9,59 zł.                            67,95 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 zmniejsza się o kwotę                701,43 zł.                                   0 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4750 wprowadza się kwotę                 711,02 zł.                          711,02 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę           223.925,00 zł.                2.229.940,00 zł.
 

4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 19.250.879,43 zł. zastępuje się kwotą 19.517.998,43 zł. 
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.993.760,43 zł. zastępuje się  kwotą 15.260.879,43 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 7.991.061,69 zł. zastępuje się kwotą 7.987.552,10 zł.
 
7. W § 2 ust. 3 pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych  zadań zleconych ustawami kwotę 2.358.433,00 zł. zastępuje się  kwotą  2.625.552,00 zł.
 
8. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 267.119,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:       
          
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę    43.194,00 zł.  pl. po zm.                    200.691,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę  223.925,00 zł.  pl. po zm.                 2.308.900,00 zł.
         
9. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 267.119,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75101 § 4750   kwota       711,02  zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę            1.661,29 zł.  pl. po zm.                  3.934,85 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430                       41.532,71 zł.                                196.756,15 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4430                         2.600,00 zł.                                    3.300,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4260                         1.500,00 zł.                                   20.500,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                            225,00 zł.                                   54.622,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410                            300,00 zł.                                     3.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4430                         3.500,00 zł.                                   10.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                            173,08 zł.                                     8.582,08 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                     223.925,00 zł.                              2.229.940,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210  o kwotę           2.600,00 zł.  pl. po zm.                  3.121,00  zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4280                         1.500,00 zł.                                     1.900,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110                                9,59 zł.                                          67,95 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210                            701,43 zł.                                                 0 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                            225,00 zł.                                  174.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                            300,00 zł.                                    36.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                         3.500,00 zł.                                    73.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                            150,08 zł.                                    13.335,92 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                              23,00 zł.                                    14.844,00 zł.                       
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                     
                                                                               Wójt Gminy Turek
                                                                               /-/ Jan Owczarek
 
Lista wiadomości
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego