2010

Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Turek z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
Zarządzenie Nr 2/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 17 grudnia 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 

       Na podstawie art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie:
1. Karol Mikołajczyk – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodniczący Komisji,
2. Paweł Żebrowski – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Członek Komisji,
3. Tomasz Kościankowski – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie – Członek Komisji,
4. Alicja Wojdak – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji,
5. Tomasz Poniecki – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji,
6. Jerzy Zygmunt – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Członek Komisji.
 
§ 2. Celem prac Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Barbary Mrugas.
 
§ 3. Komisja przeprowadzi egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 22 grudnia 2010 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                              Wójt Gminy Turek
                                                                            /-/ Karol Mikołajczyk
Lista wiadomości