Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Wniosek dot. udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Podstawa prawna:
- Uchwała Nr XXI/117/12 Rady Gminy, na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 22 w zw. z art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

Opłaty: Nie pobiera się

Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4 - Centrum informacji i obsługi (parter), tel. 63 279 40 83, 63 279 40 86

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Termin załatwiania sprawy: - do 31 maja roku budżetowego, w którym będzie udzielona dotacja

Opis:

Udziela się dotacji w wysokości 2 500,00 zł, dla inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Turek polegających na:
• zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub;
• wspomagania centralnego ogrzewania pod warunkiem fizycznej likwidacji dotychczasowego tradycyjnego źródła ciepła lub;
• zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania.

Termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Nie wykorzystaną dotację należy zwrócić do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Do pobrania:

Lista wiadomości