Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

  • Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
- Ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2020 r. poz. 1546)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

  • Jednostka odpowiedzialna:

Referat organizacyjny - Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych i p. poż.

  • Podstawowe informacje:

Zgłoszenie dotyczy zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  • Sposób i termin załatwienia sprawy:

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

  • Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody winno zawierać:
- imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli Wnioskodawca ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

  • Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem opłaty skarbowej z tyt. udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.

  • Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzew składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  • Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (parter), poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.
W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 20 (sekretariat), tel. 63 279 40 64; e-mail: zk@gmina.turek.pl

Do pobrania:
Lista wiadomości