Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie Przestrzenne pokój nr 32

 

 1. Aby otrzymać warunki zabudowy (niezbędne przy ubieganiu się w Starostwie Powiatowym  o pozwolenie na budowę) należy złożyć:

- wniosek o ustalenie warunków zabudowy, (do pobrania)

  - oryginalny egzemplarz mapy zasadniczej z określeniem granic obszaru analizowanego. Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000 lub 1:500 a w przypadku inwestycji liniowej w skali 1:2000, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów",

   - zapewnienie dostawy wody i energii (umowa zawarta pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującą uzbrojenie terenu),

   - opłata skarbowa.

    a) od decyzji o warunkach zabudowy - 107 zł (sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są od opłaty skarbowej),

      b) przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - 56,00 zł. (do pobrania)

 

      2. Aby otrzymać decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć:

      -   wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania)

- 2  egzemplarze mapy zasadniczej,

- wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek bezpośrednio przyległych do tych działek,

- umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną.

- dowód wniesionej opłaty skarbowej,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wymaganych dla przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

      3. Aby otrzymać zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów należy złożyć:

- wniosek o wydanie zaświadczenia, (do pobrania)

- opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

         4. Aby otrzymać wypis lub wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć:

            - wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu, (do pobrania)

            - opłatę skarbową:

            1) od wypisu:

                a) do 5 stron  - 30,00 zł,

                b) powyżej 5 stron - 50,00 zł,

            2) od wyrysu:

                                         a) za każdą wchodzącą a skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą              stronie formatu A4 - 20,00 zł,

                b) nie więcej niż - 200,00.

 

            5. Aby otrzymać opinię dotyczącą podziału działki należy złożyć:

-     wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału, (do pobrania)

-    3 egzemplarze mapy wstępnego projektu podziału,

-    wypis i wyrys z katastru nieruchomości

-    dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

 

Lista wiadomości