Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Podstawa prawna:
 
1. Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 
Opłaty:
 
Wolne od opłaty skarbowej
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o wydanie decyzji zetwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

2. Załączniki (oryginały):
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
- opinia o podziale nieruchomości „postanowienie” lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy.
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykaz zmian gruntowych,
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej, 
- projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).
 
3. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości. Pozwolenie to winno mieć formę ostatecznej decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
Centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (parter).
 
Termin i sposób załatwienia:
 
Decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje Wójt Gminy Turek, w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. 
 
Tryb odwoławczy:
 
Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Turek.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
 
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
2. W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Urzędu.
 

 Do pobrania:
Lista wiadomości