Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu


Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz
zgłoszenie powrotu

 

I. Wymagane dokumenty

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Dowód osobisty albo paszport.
  • Wypełniony formularz;
W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:
  • Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
  • Dowód osobisty albo paszport;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


II. Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4
Ewidencja Ludności, pokój nr 17 , tel. 63 279 40 82; 63 279 40 85III. Opłaty


Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. Urzędu: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie/Oddział Turek, nr 14 8557 0009 0800 0910 2008 0001


IV. Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

V. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)


VI. Tryb odwoławczy


BRAK


VII. Inne informacje


Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
Do pobrania:

  • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz 

 

  • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - pobierz 

 

 

Lista wiadomości