Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 
 
Podstawa prawna:
 
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.966 ze zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zmianami)
 

Opłaty:
 
Nie pobiera się
 
Miejsce składania wniosku
 
Urząd Gminy Turek,
ul. Ogrodowa 4,
Centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (parter).

 
Wymagane dokumenty
 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 
Załączniki:
- osoby pracujące – zaświadczenia o dochodach brutto (przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek ZUS: emerytalnych, rentowych i chorobowych)
- osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej 
- osoby otrzymujące świadczenia z ZUS – 3 odcinki z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku i ostatnią decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia, lub zaświadczenie z ZUS (brutto za wymagany okres)
- osoby pobierające alimenty – wyrok sądu, lub potwierdzenie otrzymania świadczenia
-osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o dochodach,
- osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy lub decyzja o podatku rolnym
- osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – decyzje, lub zaświadczenie o przyznanej pomocy
- osoby studiujące w systemie dziennym – zaświadczenie z uczelni o pobieraniu stypendium socjalnego i naukowego
- osoby pobierające zasiłek rodzinny-decyzja
- osoby osiągające dochody z innych źródeł– oświadczenie o uzyskanych dochodach
- rachunek za energię elektryczną
 
 
Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu, rachunek za zimną wodę i wywóz nieczystości stałych i płynnych
 
 
Termin załatwienia sprawy:
 
Do 30 dni 
 

Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
 
 Uwagi:
 
- Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
- Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa się do 20 dnia każdego miesiąca, a w wyjątkowych przypadkach do końca każdego miesiąca.
- Osoby, które nie osiągnęły żadnego dochodu - osobiście składają oświadczenie dot. źródła utrzymania.
 
 
 Do pobrania:
 
Lista wiadomości