Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:


• zawierających do 4,5 % alkoholu na piwo
• zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
• zawierających poniżej 18% alkoholu. 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami)


Opłaty: piwo - 525zł, wino - 525zł, wódka - 2100zł (opłata roczna) 


Termin odpowiedzi: nie później niż w ciągu miesiąca (po uprawomocnieniu się Postanowienia wydanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (po 7 dniach)


Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i rolnictwa


Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi:

Miejsce złożenia wniosku: Centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek ,ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (parter)


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można składać w pokoju nr 17,

telefon nr 63 279 40 82,

e-mail: ug@gmina.turek.pl

 

Do pobrania:

 

 

Lista wiadomości