Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.              
 • Akty prawa miejscowego


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Urząd Gminy Turek, pokój nr 4

ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,

tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66

e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl


KOGO DOTYCZY:

 • Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.


OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

 • Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach,
  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • Zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem:
 • art. 6i ust.2 powoływanej ustawy  - w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
 • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa art. 6m ust 2 ww. ustawy. Powyższego przepisu nie stosuje się również, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania można złożyć
  w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 • Od 1 sierpnia 2016 r. z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wyłączone nieruchomości niezamieszkałe – działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa, instytucje, placówki oświatowe itp. Zatem odbiór odpadów komunalnych z tychże nieruchomości odbywa się na podstawie indywidualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą. Poniżej podajemy wykaz podmiotów, z którymi można zawrzeć przedmiotową umowę. Przedsiębiorcy, aby mogli odbierać od właścicieli nieruchomości odpady komunalne z terenu gminy Turek muszą posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Turek.

Lp.

Nazwa i adres

Telefon kontaktowy

1.

Zakładu Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. G. Kropidłowski, D. Piąstka,  Kowale Pańskie kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn

63 288-72-69

2.

PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4,
 62-700 Turek

63 280-03-46

3.

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski,  ul. Paderewskiego 17,
 62-700 Turek

603-435-760

4.

Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, ul. Roztoka 6,
62-513 Krzymów

63 249-39-98

5.

Zakład Oczyszczania Miasta EKO,
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz

62 764-22-96,
62 767-23-30

6.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz 

62 767-50-18

7.

PGKiM Sp. z o. o., ul. M. Dąbrowskiej 8,
62-500 Konin

63 242-82-76

8.

Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o.,
ul. Wylotowa 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

62 592-32-33

9.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Turku Henryk Włodarzewski,
ul. Żeromskiego 31, 62-700 Turek

504-262-235

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY:

 • Podstawa opłaty: na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy – miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w stosownej uchwale Rady Gminy.
 • Wysokość opłaty:
 • 10,00 zł/miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 25,00 zł/miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są  zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


WAŻNE!!!

Od 1 września 2019 r. osoby które:

 • segregują odpady
 • i posiadają ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”

mogą zwolnić się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z części powyższej opłaty mogą zwolnić się osoby, które SEGREGUJĄ ODPADY na nieruchomości oraz  są członkami rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Turek i POSIADAJĄ WAŻNĄ „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”, wydaną na podstawie Uchwały VIII/35/15 Rady Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek”.


ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 1 zł za każdą osobę posiadającą ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”.

W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia w opłacie, właściciel nieruchomości musi złożyć do tut. Urzędu NOWĄ DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przy składaniu deklaracji należy okazać ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”, wydaną dla osoby, na którą właściciel nieruchomości stara się o ulgę.

 • Terminy płatności opłaty :
 • do 15 lutego za styczeń i luty
 • do 15 kwietnia za marzec i kwiecień
 • do 15 czerwca za maj i czerwiec
 • do 15 sierpnia za lipiec i sierpień
 • do 15 października za wrzesień i październik
 • do 15 grudnia za listopad i grudzień

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rzecz gminy - bez wezwania – co dwa miesiące w terminach podanych powyżej, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, bądź otrzymanego zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bezpośrednio w kasie UG Turek, ul. Ogrodowa 4 (można płacić także kartą) lub na rachunek bankowy Rejonowego  Banku Spółdzielczego w Malanowie, nr rachunku:

  14 8557 0009 0800 0910 2008 0001

Dokonując opłaty, pamiętajmy o precyzyjnym wskazaniu właściciela nieruchomości którego ona dotyczy, wskazaniu rodzaju opłaty oraz o jej prawidłowej  wysokości.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

KONTAKT:   Urząd Gminy Turek,   ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek

                        Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66

                        email: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl

 


Pliki do pobraniaLista wiadomości