Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Przyznanie dodatku energetycznego


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z póź. zm.)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2014 r. do dnia 01 maja 2015 r.,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.)

Opłaty:

Nie pobiera się

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4
Centrum informacji i obsługi ( parter) , tel. 63 279 40 72

Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego


Załączniki:


- decyzja o pobieraniu dodatku mieszkaniowego,
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (orginał do wglądu)
- oświadczenie dotyczące formy realizacji dodatku energetycznego


Termin załatwiania sprawy:

30 dni


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:

Dodatek energetycznu przyznaje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy również zależy to od czasokresu obowiązywania obwieszczenia.

 

Do pobrania:

Lista wiadomości