Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Zezwolenia wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Zezwolenia wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)



Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.


PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 271 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)
  • Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6406)


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Turek,
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66
e-mail: ug@gmina.turek.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje Przedsiębiorca bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Ponadto do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć również:

-zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

-w przypadku ubiegania się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

OPŁATY
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

- 107 zł - za wydanie zezwolenia

- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Turek.

 

INFORMACJE DODATKOWE

  • Wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.
  • Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Turek może:

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

  • Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

 

Do pobrania:



 

Lista wiadomości