Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Deklaracja na podatek od środków transportowych

  • Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”

Zgodnie z ustawą  o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.  

Deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy  należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

  • Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk deklaracji DT-1(6),
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1/A(6)

  • Miejsce  załatwienia  sprawy: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel. (63) 279 40 93.
  • Miejsce  składania  dokumentów: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój 25

Deklarację na podatek od środków transportowych można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do pobrania:

Lista wiadomości