Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Infrastruktura techniczna - pas drogowy, lokalizacja zjazdu

Zezwolenia na:  

 • lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 • lokalizowanie zjazdu lub przebudowę zjazdu,
 • przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym.

 

 • Termin załatwienia

Do 30 dni, jednakże zarządca dróg gminnych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 • Osoba kontaktowa

Inspektor ds. infrastruktury technicznej – Marta Adamczyk-Jałkiewicz

 • Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Turek,
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
Telefon kontaktowy
63 279 40 74

 • Sposób załatwienia

1. Wydanie zezwolenia w sprawie lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam a także na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg następuje w formie decyzji administracyjnej.
2. Wyrażenie zgody na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym następuje w formie zezwolenia na okres 1 roku.
3. Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej bądź prawnej).
4. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany na 7 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego złożyć wniosek u zarządcy drogi.

 • Miejsce odbioru

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,  /pokój nr 26/ lub wysyłka pocztowa

 • Wymagane Dokumenty

1. Wniosek złożony przez właściciela urządzenia umieszczanego/wbudowanego w pas drogowy/wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym.
2. Załączniki określone w wniosku.
3. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Gminy Turek).

 • Opłaty

1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu zawarte są w: Uchwale Nr XVIII/107/19 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
3. Opłata za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu publicznego wynosi 82,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-500 Konin za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Uwagi

1. Składający wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem/wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, powinien w jednym czasie złożyć dodatkowo wniosek na wbudowanie urządzenia w pas drogowy wypełniony przez właściciela urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić zarządcę drogi o zakończeniu robót i przywróceniu odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. Zarządca drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty ustalanej zgodnie z art. 40, ust. 4-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
4. Uzyskane zezwolenie na lokalizację zjazdu / przebudowę zjazdu nie upoważnia wnioskodawcy do rozpoczęcia robót budowlanych.  Budowa / przebudowa zjazdu wymaga wydania przez Zarządcę drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.   
5. Zarządca drogi nie wydaje zezwoleń na przejazdy tranzytowe i wnioski o taki przejazd po odcinkach dróg gminnych objętych ograniczeniem tonażowym są rozpatrywane negatywnie.

 • Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm./
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. z 2016 r. poz. 1264/
• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 124/.
• Uchwała Nr XVIII/107/19 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, naliczono opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenia na nim robót drogowych /Dz. Urz. Woj. 2020.391/

Do pobrania:

Lista wiadomości