Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Infrastruktura techniczna - pas drogowy, lokalizacja zjazdu


Zezwolenia na:
 • lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 • lokalizowanie zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Termin załatwienia:

Do 30 dni, jednakże zarządca dróg gminnych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiadająca

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Turek,
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
tel. (63) 279 40 74

Sposób załatwienia

 1. Wydanie zezwolenia w sprawie lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam a także na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg następuje w formie decyzji administracyjnej.
 2. Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej bądź prawnej).
 3. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany na 7 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego złożyć wniosek u zarządcy drogi.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, /pokój nr 26/ lub wysyłka pocztowa

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek złożony przez właściciela urządzenia umieszczanego/wbudowanego w pas drogowy.
 2. Załączniki określone w wniosku.
 3. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Gminy Turek).

Opłaty

 1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu zawarte są w: Uchwale Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Turek z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, naliczono opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenia na nim robót drogowych

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie Aleje 1 Maja 7 62-500 Konin za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Składający wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem/wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, powinien w jednym czasie złożyć dodatkowo wniosek na wbudowanie urządzenia w pas drogowy wypełniony przez właściciela urządzenia infrastruktury technicznej.
 2. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić zarządcę drogi o zakończeniu robót i przywróceniu odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. Zarządca drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty ustalanej zgodnie z art. 40, ust. 4-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 ze zm.). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
 4. Uzyskane zezwolenie na lokalizację zjazdu / przebudowę zjazdu nie upoważnia wnioskodawcy do rozpoczęcia robót budowlanych. Budowa / przebudowa zjazdu wymaga wydania przez Zarządcę drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. Nr 140 poz. 1481/
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. /Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm./.
 • Uchwała Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Turek z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, naliczono opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenia na nim robót drogowych /Dz. Urz. Woj. 2012.1747/

 

Do pobrania:

Lista wiadomości