Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500003319-N-2017 z dnia 12-07-2017 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu pn.: "Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek"


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 
540054-N-2017 
Data: 29/06/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ogrodowa  4, 62700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail gminaturek@konin.lm.pl, faks 632 794 066. 
Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-17, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-18, godzina: 09:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać
  Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - wykaz usług serwisowych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert - załącznik nr 5; 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol MikołajczykLista wiadomości
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek