Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek

Odpowiedzi zamawiającego na zapytania do przetargu nieograniczonego

Turek, dnia 15 maja 2017 r.

GKI-GO.ZP.271.7.2017

 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".


Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) do treści SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wniesione zostały następując zapytania:

1. Czy Zamawiający przewiduje również zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen przez RIPOK za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadkach określonych w § 11 pkt 3 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. W rozdziale 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty w pkt 13.3 SIWZ zostało wskazane, iż cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności:
  • koszty polisy od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z wykonywanymi usługami, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy,
  • do uwzględnienia zmiany cen za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

2. W jakiej ilości jednorazowo mogą mieszkańcy Gminy dostarczyć odpady budowlane i rozbiórkowe?

Odpowiedź Zamawiającego:
Na terenie gminy Turek nie wprowadzono ograniczeń ilościowych dostarczanych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mają możliwość oddawania do PSZOK-a odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne (powstałych w gospodarstwie domowym), wytworzonych we własnym zakresie, w wyniku prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót od odpowiednich organów.


3. Jakiego rodzaju opony mają być przyjmowane przez PSZOK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/111/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy będą mogli dostarczyć opony, powstające w gospodarstwie domowym. Należy przez to rozumieć opony rowerowe, motocyklowe i od aut osobowych. Odbiór odpadów nie dotyczy opon ciężarowych, dostawczych, przemysłowych i pochodzących z działalności rolniczej.


4. Jaką dokumentację należy prowadzić przyjmując odpady na PSZOK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prowadzący PSZOK przyjmując odpady musi sporządzać w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
  • imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby przyjmującej odpady,
  • adres nieruchomości z której pochodzą odpady,
  • rodzaj dostarczonych odpadów (wraz z podaniem kodu i nazwy odpadu),
  • ilość, tj. wagę dostarczonych odpadów,
  • datę dostarczonych odpadów,
  • własnoręczne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby przyjmującej odpady.
Ponadto zgodnie z art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 250 ze zm.) podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.


5. Na podstawie jakiego dokumentu można będzie określić, iż odpady dowiezione na PSZOK pochodzą z Gminy Turek?


Odpowiedź Zamawiającego:
Osoby dostarczające odpady do PSZOK muszą okazać się dokumentem tożsamości, potwierdzającym iż są mieszkańcami gminy Turek. Po weryfikacji osoby dostarczającej odpady do PSZOK osoba przyjmująca odpady sporządza dokumentację, zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na Pytanie nr 4.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych