Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500190780-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Turek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597909-N-2018
Data: 01/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Ogrodowa  4, 62-700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks 632 794 066.
Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.turek.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
2018-10-01
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
2018-10-31

 

Z up. Wójta Gminy

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

 

Do pobrania:

1.      Zmiana SIWZ

2.      Wzór umowy

Lista wiadomości
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice