Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie nr 500067564-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.

  

Turek: Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew - roboty uzupełniające 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Ogrodowa  4, 62-700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks 632 794 066.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew - roboty uzupełniające
Numer referencyjny  GKI-GI.ZP.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje: Kanały grawitacyjne PVC fi 200 – 411,50 m Studnie rewizyjne DN1000 na sieci – 12 szt. Kanały boczne PVC fi160 – 79,60 m Studzienki fi 315 na kanałach bocznych – 18 szt.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-9

Dodatkowe kody CPV:

45230000-8,

45231000-5,

45231110-9,

45231300-8,

45232000-2

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 28 marca 2018 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 8, 62-700 Turek, Gmina Turek wszczęła postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew”. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 27 marca 2018 r. na kwotę 129 953,54 zł netto. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 6 przywołanego przepisu: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”. Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować jako zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew” zostało wszczęte w dniu 10.05.2016 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 116910 - 2016. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidziano udzielenie ww. zamówienia. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 16.06.2016 r. Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalna 8, 62-700 Turek. Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na kwotę 2 089 003,19 zł netto, wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego. Tym samym, zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk