Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia - roboty uzupełniające

Ogłoszenie nr 500289742-N-2018 z dnia 04-12-2018 r.


Turek: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia - roboty uzupełniające 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak 

Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Ogrodowa  4, 62-700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks 632 794 066.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia - roboty uzupełniające
Numer referencyjny  GKI-GI.ZP.271.34.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje: W m. Słodków Kolonia - Kanały boczne z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 160 mm - 18,00 m; Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm - zamknięcie rura teleskopowa - 1 szt. W m. Obrzębin - Kanały grawitacyjne z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm lite SN8 z wydłużonym kielichem - 228,00 m; Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, właz żeliwo-betonowy fi600 o wytrzymałości D400 - 3 studnie; Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 - 1 szt.; Kanały boczne z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 160 mm - 890,00 m; Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm - zamknięcie rura teleskopowa - 22 szt.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-9

Dodatkowe kody CPV:

45230000-8,

45231000-5,

45231110-9,

45231300-8,

45232000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 239927.19
Waluta: zł

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 26 listopada 2018 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy, tj. Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9,62-740 Tuliszków Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o. o., ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gmina Turek wszczęła postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia”. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 26 listopada 2018 r. na kwotę 239 927,19 zł netto. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 6 przywołanego przepisu: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”. Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować jako zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia” zostało wszczęte w dniu 30.06.2017 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 542929-N-2017. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidziano udzielenie ww. zamówienia. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 09.08.2017 r. Wykonawcy Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9,62-740 Tuliszków Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o. o., ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na kwotę 4 063 991,29 zł netto, wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego. Tym samym, zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk