Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

GKI-GB.ZP.271.7.2019

 

Turek, dnia 03 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek”

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytanie:

Pytanie:

Proszę o informację jakie tunele rozsączające mają być zastosowane w/w przetargu, ponieważ opis w dokumentacji jest rozbieżny z parametrami tuneli 300 L np. prod. Graf?

"Przyjęto tunele rozsączające o pojemności 300L każdy w ilości 275mb / 1,5 x 300L = 55m3, 184szt. składające się z rur perforowanych (drenarskich) fi110"

oraz wskazano w przekroju wymiary :

 

Natomiast parametry tuneli producenta Graf, które posiadają pojemność 300 L są następujące:

 

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

 
 

1160

800

510

 

 

Odpowiedź:

Należy przyjąć tunele rozsączające o pojemności 300L i wymiarach dł. 1160mm, szer. 800mm, wys. 510mm o długości całkowitej układu rozsączającego 275m. Dopuszcza się zastosowanie tuneli o innych wymiarach jednak ich objętość nie powinna być mniejsza niż 300L/1,5m długości układu rozsączającego

 

Z up. Wójta Gminy

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

Lista wiadomości
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek”
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek”
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek”