Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków

Informacja o wyniku postępowania

GKI-GB.ZP.271.7.2019

Turek, dnia 04 lutego 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na „Budowę oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek".

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w imieniu Gminy Turek (Zamawiającego) informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek”
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek”
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Słodków, gmina Turek”