INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

GKI-GB.ZP.271.7.2019

Turek, dnia 07 listopada 2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi osiedlowej (wewnętrznej) – ul. Jagodowej w miejscowości Cisew, gmina Turek”.

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, jako Zamawiający, w imieniu Gminy Turek informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

ul. Komunalna 8

62-700 Turek

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż spośród wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (cena – 60%, okres gwarancji – 40%)

Cena oferty – 193.905,47 zł brutto

(słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć 47/100)

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz
z przyznaną im punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium: cena

Ilość punktów
w kryterium: okres gwarancji

Ilość punktów
łącznie

1.

BUD-AN Sp. z o.o.

ul. Śródmiejska 15

62-800 Kalisz

49,17

40,00

89,17

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Sp. z o.o.

ul. Komunalna 8

62-700 Turek

60,00

40,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Wodno -  Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak

ul. Kasztelana Zaremby 16/9

62-740 Tuliszków

41,20

40,00

81,20

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk