Informacja o wyniku postepowania - Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek

GKI-GB.ZP.271.10.2019

Turek, dnia 12 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek”.


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2098 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w imieniu Gminy Turek (Zamawiającego) informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk